REGULAMIN WYJAZDÓW 

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO TURYSTYKI MASTER TUR 

I. ZASADY OGÓLNE
1. Biuro zobowiązuje się do realizacji imprezy turystycznej w sposób zgodny z ofertą oraz do zabezpieczenia ilości i jakości zawartych w ofercie świadczeń.
2. Organizatorem jest Piotr Toczek Biuro Turystyki Master Tur, które posiada Wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Marszałka woj. małopolskiego nr Z/53/2010 oraz gwarancja ubezpieczeniową nr 04.868.186 w AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51 na kwotę 50 000 € co stanowi równowartość 208 505,00 zł. Okres gwarancji ubezpieczeniowej 18.09.2018 do 17.09.2019.

Umowa ubezpieczenia obejmuje:
– pokrycie kosztów powrotu klientów do kraju, w przypadku gdy Ubezpieczający wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu,
– zwrotu wpłat wniesionych przez klientów za imprezę turystyczną, w razie niewykonania zobowiązań umownych przez Ubezpieczającego.

Beneficjentem polisy jest Marszałek Województwa Małopolskiego.

Master Tur jest odpowiedzialne za organizację imprezy oraz współpracę z kontrahentami .

3. Niniejsze warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Turystyki „Master Tur” określają w nich udział Klientów i stanowią integralną część UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH.

II. ZAWARCIE UMOWY
1. Zawarcie umowy polega na podpisaniu przez Uczestnika i Sprzedającego UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH oraz opłaceniu zaliczki zgodnie z postanowieniami punktu III Warunków Uczestnictwa.
2. Uczestnikiem imprezy jest osoba podpisująca umowę oraz inne osoby objęte Umową O Świadczenie Usług Turystycznych.
3. Zawarcie Umowy na rzecz osoby niepełnoletniej wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów ustawowych.
4. Zasady regulujące współpracę pomiędzy Biurem Turystyki „Master Tur” a biurami turystycznymi sprzedającymi imprezy na jego rzecz, regulują inne umowy.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI

Zaliczki i przedpłaty w wysokości do 30 % pobierane są do 7 dni od momentu podpisania umowy na usługę turystyczną. Pozostała część ceny powinna być wpłacona od 30 do 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej. Miejscem płatności jest biuro Organizatora, biuro pośredniczące w sprzedaży imprez organizatora lub wskazany rachunek bankowy.

 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTÓW
1. Uczestnik ma prawo do świadczeń organizatora gwarantowanych ofertą, stanowiącą integralną część zawartej Umowy.
2. Uczestnik uprawniony jest w czasie trwania imprezy do korzystania z fachowej pomocy opieki pilotów oraz rezydentów Organizatora.
3. Od chwili rozpoczęcia imprezy Uczestnik zobowiązany jest stosować się do wskazówek i zaleceń pracowników Organizatora, umożliwiających realizację programu imprezy.
4. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróżnych, dowodu osobistego lub paszportu i jeżeli wymagają tego przepisy, wiz turystycznych, ważnych co najmniej 6 miesięcy od daty zakończenia imprezy.
5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych dewizowych, obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej i krajach tranzytowych, docelowych.
6. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz związanych z bezpieczeństwem przepisów pożarowych w miejscu zakwaterowania.
7. Za szkody wyrządzone przez Uczestnika niepełnoletniego odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie ustawowi i zobowiązują się do pokrycia kosztów ich usunięcia w sposób określony przepisami prawa miejsca pobytu

V. UBEZPIECZENIA
1. Uczestnicy imprez zagranicznych ubezpieczeni są w AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa w ramach ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) do kwoty 2 000 Euro, KL (koszty leczenia) do kwoty 10.000 Euro

Uczestnik może za dodatkową opłatą zwiększyć zakres ubezpieczenia, jak również wykupić dodatkowe ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, czy też dodatkowe ubezpieczenie bagażu. Biuro Master Tur nie pośredniczy w sprzedażach dodatkowych ubezpieczeń.

Biuro nie ponosi odpowiedzialności za dolegliwości będące następstwem chorób przewlekłych. Osoby chore przewlekle mają obowiązek wykupienia dodatkowego ubezpieczenia KL i NNW oraz poinformowania o tym organizatora wyjazdu.

VI. REKLAMACJE
1. Klient może złożyć organizatorowi reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy listem poleconym na adres biura. Reklamacje przesłane mailem lub bez podania pełnych danych nie będą rozpatrywane.
2. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację niezwłocznie po wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

VII. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Organizator wyłącza całkowicie odpowiedzialność w stosunku do Uczestnika rezygnującego z imprezy w czasie jej trwania, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, niezawinionych przez Organizatora.
2. Organizator nie odpowiada za odstąpienie Uczestnika od umowy spowodowane zatrzymaniem go przez służby graniczne oraz za brak ważnych dokumentów upoważniających do przekroczenia granicy.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń (poniżej 70%) do 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy, a w każdym czasie z przyczyn od Organizatora niezależnych i niezawinionych. Niemożność spełnienia świadczenia zobowiązuje Organizatora do przedstawienia uczestnikowi oferty zastępczej lub zwrotu całej wpłaty.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże pieniędzy, cennych przedmiotów, dokumentów pozostawionych bez opieki w hotelu bądź a autokarze.

VIII. REZYGNACJA Z IMPREZY
1. Rezygnacja Uczestnika z imprezy wymaga pisemnego oświadczenia.
2. Koszty ponoszone przez uczestnika w przypadku rezygnacji z imprezy:
– w terminie do 40 dni przed datą rozpoczęcia imprezy bez opłat,
– w terminie poniżej 39 dni przed datą rozpoczęcia imprezy potrąca się rzeczywiste koszty poniesione przez Organizatora imprezy.
3. Klient ma prawo do przeniesienie uprawnień wynikających umowy zakupionej wycieczki na osobę spełniająca warunki nie później niż do 10 dnia przed datą wycieczki.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem podawanych przez Osobę zgłaszającą danych osobowych jest Biuro Turystyki Master Tur, ul. Słoneckiego 4/147, 31-417 Kraków
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora możliwy jest pod adresem e-mail iod@mastertur.eu
 3. Za poprawność podanych danych osobowych Podróżnych odpowiada w pełni Osoba zgłaszająca – zawierająca Umowę.
 4. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO.
 5. Podane dane osobowe Podróżnych przetwarzane są w celu:
 6. a) podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 7. b) wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 8. c) dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 9. d) marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 10. e) marketingowym, o ile Osoba zgłaszająca wyraziła na to zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 11. f) w celu monitorowania jakości świadczonych usług, w ramach prowadzonych ankiet, na podstawie art. 6 1 lit. f) RODO.
 12. Podane dane osobowe, w zależności od celu ich przetwarzania będą przetwarzane przez Administratora:
 13. a) przez czas trwania umowy,
 14. b) przez czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują ich przetwarzanie
 1. c) przez czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
 2. d) do momentu wycofania zgody.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub realizacji umowy.
 1. Podane dane osobowe Podróżnych mogą być udostępniane innym podmiotom, takim jak przewoźnicy, obiekty noclegowe, towarzystwa ubezpieczeniowe wyłączenie w celu realizacji umowy lub wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO.
 2. Podróżny posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.
 3. Podróżny posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane osobowe Podróżnych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem umowy, strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia przez właściwy sąd powszechny.
 2. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) (Dz.Urz. UE L 165 z 18.06.2013, str. 1). informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 3. W sprawach nieuregulowanych Warunkami zastosowanie mają odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361)
 4. Sprawy sporne mogące wynikać podczas realizacji umowy będą rozpatrywane polubownie, a w razie braku porozumienia przez sąd właściwy dla Organizatora.